Božská Matka

Ztělesnění božského ženství

Matka - ne guru

Matka Meera nenaplòuje obvyklý model gurua obklopeného svými žáky. Ona je dokonalou Matkou, vždy pøipravena pomoci komukoli, kdo její pomoc èi požehnání potøebuje. Je bezmeznì milující, peèující a nikoho nesoudí. Neposkytuje žádné formální uèení èi souhrn duchovních pravidel, ani nic nežádá. Jako živoucí vtìlení Božské Matky dokáže promìnit èlovìka pouhým pohledem. Jako Matka pøijímá na svùj daršan každého. Nenaøizuje ani nevykládá  techniky osvícení, ale jednoduše dává každému to, o co žádá nebo potøebuje. Skrze své božské vyzaøování dává Svìtlo, které nám pomáhá a vede nás bez ohledu na náboženství nebo duchovní cestu, kterou sledujeme.Mother Meera

Božská matka

Pøedstava Boha jako Matky mùže být na Západì trochu neobvyklá, ale na Východì je to jeden z prastarých zpùsobù nahlížení a vztahu k Božství.  Zejména v Indii je Bùh považován za Bytí jak s formou tak bez formy. Bùh je tam vnímán jako všepøesahující a souèasnì imanentní; je nade vším a za vším, ale také neomezenì a vìènì se manifestující uvnitø nesèetných forem celého stvoøení. Jednou z nejlaskavìjších a nejbližších forem, v nichž se nám Bùh pøibližuje a nabízí pomoc, je Svatá Matka. Jejím žijícím vtìlením je Matka Meera.

Matka Meera jako Božská Matka

Božská Matka pøedstavuje dynamický aspekt Božství, pøedávající Boží vùli, soucit a milost, se kterým se mùžeme spojit skrze uctívání, modlitbu a meditaci. Souèasnì se ale také projevuje jako lidská bytost, žena žijící mezi námi, ve které nás navštìvuje Bùh. Sestoupení Božství v inkarnované podobì je známé jako avatar.

Realizovaný èlovìk je jako dítì v lùnì Matky, které si uvìdomuje, že je v každém okamžiku živeno milostí a Svìtlem Božské Matky. - Matka Meera   více citátů →