Citáty

Několik krátkých citátů

O Matce

Smyslem mé práce je přivolávání Světla Paramátmanu a pomoc lidem. Proto jsem přišla, abych otevřela vaše srdce Světlu.

Pomoc

Jestliže potřebujete mě nebo moji pomoc, pomohu vám, ať jste na jakékoli cestě. Pro mě v tom není rozdíl. Všechny cesty vedou ke stejnému cíli, tím je realizace Boha.

Vzpomínka

Vzpomeňte si na božské. Postarejte se o svou rodinu a dělejte svou práci. Snažte se dělat všechno z celého srdce a Božská milost vás přirozeně osprchuje.

Darshan

Hledím na všechno uvnitø vás, abych vidìla, kde mohu pomoci, kde mohu léèit a dát sílu. Souèasnì dávám Svìtlo do každé èásti vaší bytosti, každou vaši èást otevírám Svìtlu.

Avataři

Avataři přicházejí z Božství, zatímco seberealizované bytosti k Božství směřují. Avataři jsou stále v jednotě s Bohem a nikdy neztrácejí vědomí Božství.

Světlo

Svìtlo nebylo nikdy pøedtím používáno. Je všude, jako elektøina, ale èlovìk musí vìdìt, jak ho aktivovat.

Matka

Realizovaný èlovìk je jako dítì v lùnì Matky, které si uvìdomuje, že je v každém okamžiku živeno milostí a Svìtlem Božské Matky.

Ticho

Bůh je ticho. Vše vychází z ticha. V tichosti se vykoná více práce. Pravdivý zážitek blaženosti probíhá beze slov.

Jako Dítě

Být stejný jako dítě – čistý, milující, přirozený, nekonečně přizpůsobivý a být každou chvíli připravený přijmout zázrak.

Odevzdání

Bůh vám chce dát všechno; musíte se naučit, jak mu to umožnit. K tomu je třeba se odevzdat. Odměnou za odevzdání se je blaženost a poznání.

Kontakt

Není nutné pobývat u mne; mohu pomoci kdekoli. Lidé mohou přijít, ale když to není možné, nemusí se tím znepokojovat. Fyzický kontakt je jeden způsob dávání Světla, ale pro mne to není tak důležité.

Dotázat se

Udělejte si zvyk žádat Boha o všechno.


Další otázky a odpovědi →