Nové Světlo

Snížení Světla

Matka Meera pøináší nové Svìtlo. To je dùvod, pro který se narodila. Zprostøedkování tohoto Svìtla lidským bytostem je její prací, jejím posláním. Matka není jediná, kdo Svìtlo pøináší, i další božské bytosti neustále pomáhají. Také neøíká, že je jediným avatarem na Zemi. V tomto období je pøítomno více avatarù, nìkteøí jsou veøejnosti známí, jiní si zvolili pracovat v ústraní. Každý avatar, každá božská bytost, která na sebe z lásky a soucitu bere lidské tìlo, pøináší s sebou nové Svìtlo. A toto Svìtlo vždy zmìní smìr lidské historie.

Když byla Matka ještì velmi mladá, vyprávìla dùvìrnì svému strýci a ochránci panu Reddymu o sérii zážitkù, kdy vìdomì vstoupila do nejvyšších úrovní svého bytí, odkud zámìrnì pøinášela vìdomí nového Svìtla. Nazývá ho Svìtlo Paramátmanu. Od svého narození si byla plnì vìdoma, že tohle je Boží zámìr její inkarnace jako avatara.

Mother MeeraParamátman znamená „Nejvyšší Já“ nebo „Jáství celého univerza, Nejvyšší Bytí“. Matka vysvìtluje, že Svìtlo Paramátmanu vlastnì není nové, bylo zde pøítomno vždy. „Pøinášením Svìtla“ Matka Meera rozumí speciální aktivaci vnitøního Svìtla, které leží ukryto v hlubinách každé lidské duše. Matèino Božské Svìtlo pùsobí jako katalyzátor, jako božský spínaè, který rozžehne naše vlastní vnitøní Svìtlo – aby svobodnì záøilo a osvìtlovalo všechny úrovnì naší bytosti od nejvyšších k nejnižším. Matèina pøítomnost na Zemi zpùsobuje, že se toto skryté vnitøní Svìtlo, které v nás žije jako køehké poupì, rozvíjí více než kdykoli pøedtím v historii naší planety.

Toto Svìtlo obsahuje všechny božské kvality: Lásku, milosrdenství, sílu, blaženost, poznání… Matka nám jednoduše øíká, abychom si dovolili otevøít se a pøijmout toto požehnání. Ona sama nám pomùže zdokonalovat naši schopnost pøijímat Svìtlo. To je její slib, její vùle pomáhat nám, abychom se stávali stále více èistšími a otevøenými pro krásu, sílu, moudrost – pro všechny božské kvality, po nichž touží celá pøíroda. Èím více se otevøeme a dovolíme Svìtlu, aby námi prozaøovalo, tím harmoniètìjší budou naše životy i život celého lidstva na Zemi.

Svìtlo nebylo nikdy pøedtím používáno. Je všude, jako elektøina, ale èlovìk musí vìdìt, jak ho aktivovat. - Matka Meera   více citátů →