Archiv autora: mm

Dětské meditace

Pokud je Matka v Německu, probíhají každou sobotu a neděli od 17.30 do 18.15 hodin v Schaumburgu dětské meditace. Zvány jsou děti od nejmenších, které jsou schopny po dobu jedné hodiny být bez rodičů, až po dvanáctileté.

Program zahrnuje meditaci, zpěv, vyprávění příběhů, výtvarné projekty, dětskou jógu a další. Je to vzácná příležitost pro všechny děti trávit čas v přítomnosti milující, hravé a radostné Matky. Čas prožitý v přítomnosti Matky přinese vašim dětem růst, hlubokou radost, pocit ochrany a smysl pro zázrak.

Rezervaci proveďte přes webový rezervační systém zde. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete se objednat i telefonicky na německém telefonním čísle: +49 643 691 050 

Dětská herna se otevírá 20–30 minut před začátkem a rodiče zde mohou zůstat se svými dětmi až do začátku programu. Děti si přinesou přezůvky a malé občerstvení. Pokud nemůžete nechat své dítě samotné, nemůže se zúčastnit.

Adresa dětských meditací je stejná jako místo konání daršanů.
Dětské meditace v Schaumburgu jsou organizovány Nadací Matky Meery v Balduisteinu.

O Matce Meeře

Mother Meera
Matka Meera – hledící jako při daršanu

Matka Meera je v Indii uctívána jako Božská Matka. Narodila se 26. prosince 1960 ve vesnici Chandepalle v jižní Indii. Nějaký čas žila v Pondicherry a od roku 1981 se trvale usadila v Thalheimu, malé německé vesnici nedaleko Limburgu.

Matka Meera nenaplňuje obvyklý model gurua obklopeného svými žáky. Ona je Matkou, vždy připravena pomoci komukoli, kdo její pomoc nebo požehnání potřebuje. Je bezmezně milující, pečující a neodsuzující. Neposkytuje žádné formální učení nebo souhrn duchovních pravidel a nic nežádá. Jako živoucí vtělení Božské Matky proměňuje člověka jediným pohledem. Přijímá na daršan každého bez ohledu na náboženství nebo duchovní cestu, kterou sleduje.

Matka v této obtížné době nabízí cestu radosti a transformace. Dává nám šanci otevřít se jejímu požehnání, přijetí Světla, umožňuje nám změnit sebe sama.

Je Matkou nás všech a všichni můžeme žít v míru a světle její všeobjímající lásky.

Smyslem mé práce je přivolávání Světla Paramátmanu a pomoc lidem. Proto jsem přišla, abych otevřela vaše srdce Světlu. ~ Matka Meera

Tiché meditace

V posledních letech vzrůstá povědomí o tom, jaké přínosy má meditace pro mentální, fyzickou a emocionální stránku člověka. Existuje mnoho různých způsobů meditace, ale všechny mají jedinný cíl, ztišit mysl a uvést ji do stavu klidu a vystředění a nakonec do spojení s Božstvím v nás.

Matka Meera nevyučuje žádnou konkrétní meditační techniku, ale doporučuje provádět džapu, tj. opakovat mantry, posvátné fráze či jednoduchá slova, odkazující k nejvyššímu ideálu nebo Bohu.

V současnosti vznikají tiché meditační skupiny ve jménu Matky Meery. Tyto skupiny zajišťují „posvátný prostor“, ve kterém lidé mohou společně hlouběji meditovat a být vedeni Matčiným Světlem a energií. Účastnit se může každý. Meditační skupiny jsou nezávislé a jsou vedeny spíše celkovým univerzálním duchem než nějakými stálými pravidly.

Hlavním záměrem skupiny je tichá meditace, která trvá zhruba hodinu. Meditace může následovat po bhadžanech, duchovních písních, čtení duchovního textu, modlitbách a podobně. Samotné meditace probíhají v tichosti bez jakéhokoli doprovodu jako jsou mantry, apod., a praktikovat lze jakoukoli formu tiché meditace. Pokud někdo potřebuje v meditaci podporu, pak mu mohou zkušenější členové skupiny pomoci. V Matčiných knihách jsou doporučení ohledně džapy i meditace. Setkání by mělo odrážet přání celé skupiny.

Zde jsou kontakty na meditační skupiny z celého světa. Protože skupiny pracují nezávisle, kontaktujte skupinu, která vás zajímá, přímo a zeptejte se na její program.

Seznam meditačních skupin

Zde je seznam meditačních skupin  Matky Meery působících po celém světě. Všechny skupiny jsou soběstačné a nabízejí tiché meditace, které jsou jádrem jejich činnosti. Kontaktujte skupinu ve své blízkosti a zjistěte si více o její činnosti.

Meditačních skupin

Mezistátní: klikněte zde
Německo: klikněte zde

Pokud chcete založit takovou skupinu, projděte se nejprve pokyny pro meditační skupiny. Souhlasíte-li s našimi základními pravidly, vyplňte tento přihlašovací formulář. Až bude vaše žádost odsouhlasená, zkontaktujeme vás.

Co je daršan?

Mother Meera
Matka Meera dává požehnání v tichosti.

Matka Meera dává požehnání v tichosti. Prùbìh daršanu Matky Meery má pøesnou strukturu, dokonale vyhovující pøedávání Svìtla.

Ve  chvíli, kdy se Matka dotýká našich spánkù, pracuje s hlubšími rovinami naší duše. Ve své knize Odpovìdi popisuje vnitøní systém energetických drah v lidském tìle, který sahá od hlavy až ke špièkám nohou. V prùbìhu inkarnací dochází k provázání mysli a tìla s vlivy svìta. Tím se mohou jemné energetické kanálky zauzlovat nebo zablokovat. Bìhem pranámu („když jsme sklonìni“) Matka velmi jemnì rozvazuje tyto uzlíky a uvolòuje bloky, které brání našemu duchovnímu rozvoji. Tyto dráhy mohou vidìt a pracovat s nimi jen božské bytosti. Nevztahují se k lidské osobnosti, ale ukazují vývoj samotné duše.

Když Matka pustí naši hlavu, posadíme se na paty a ona nám hledí do oèí. To je daršan, dar Svìtla skrze Matèin koncentrovaný pohled („vidìní Boha“). Bìhem daršanu Matka pracuje na naší osobnosti. Hledá uvnitø nás oblasti, kde je její Svìtlo zvláštì potøeba. Dodává nám energii, oèišuje nás, léèí naše nitro – vše, co je tøeba, aby naše mentální, emocionální i fyzická stránka byly v harmonii.

Matèin postoj a tiché vystupování pøirozenì navozují atmosféru setkání, kdy jsou lidé koncentrovaní a introspektivní, v harmonii s Matèinou silou.

Hledím na všechno uvnitø vás, abych vidìla, kde mohu pomoci, kde mohu léèit a dát sílu. Souèasnì dávám Svìtlo do každé èásti vaší bytosti, každou vaši èást otevírám Svìtlu. ~ Matka Meera

Meditace u zámku Schaumburg

Mother Meera House SchaumburgPokud je Matka v Německu dává každý týden daršany u zámku Schaumburg v Balduinsteinu. Pokud je na cestách, daršany se ruší a místo nich zde probíhá od pátku do neděle vždy od 19. hodin tichá, hodinová meditace, kterou může navštívit každý. Prosím, podívejte se na kalendář s rozpisem Matčinných daršanů, z něhož je jasné, kdy bude Matka v zahraničí.


Adresa:
Mother Meera Meditation
Schloss Schaumburg
65558 Balduinstein
Německo

Božská Matka

Matka Meera

Pøedstava Boha jako Matky mùže být na Západì trochu neobvyklá, ale na Východì je to jeden z prastarých zpùsobù nahlížení a vztahu k Božství.  Zejména v Indii je Bùh považován za Bytí jak s formou tak bez formy. Bùh je tam vnímán jako všepøesahující a souèasnì imanentní; je nade vším a za vším, ale také neomezenì a vìènì se manifestující uvnitø nesèetných forem celého stvoøení. Jednou z nejlaskavìjších a nejbližších forem, v nichž se nám Bùh pøibližuje a nabízí pomoc, je Svatá Matka. Jejím žijícím vtìlením je Matka Meera.

Božská Matka pøedstavuje dynamický aspekt Božství, pøedávající Boží vùli, soucit a milost, se kterým se mùžeme spojit skrze uctívání, modlitbu a meditaci. Souèasnì se ale také projevuje jako lidská bytost, žena žijící mezi námi, ve které nás navštìvuje Bùh. Sestoupení Božství v inkarnované podobì je známé jako avatar.

Matka Meera nenaplòuje obvyklý model gurua obklopeného svými žáky. Ona je dokonalou Matkou, vždy pøipravena pomoci komukoli, kdo její pomoc èi požehnání potøebuje. Je bezmeznì milující, peèující a nikoho nesoudí. Neposkytuje žádné formální uèení èi souhrn duchovních pravidel, ani nic nežádá. Jako živoucí vtìlení Božské Matky dokáže promìnit èlovìka pouhým pohledem. Jako Matka pøijímá na svùj daršan každého. Nenaøizuje ani nevykládá  techniky osvícení, ale jednoduše dává každému to, o co žádá nebo potøebuje. Skrze své božské vyzaøování dává Svìtlo, které nám pomáhá a vede nás bez ohledu na náboženství nebo duchovní cestu, kterou sledujeme.

Realizovaný èlovìk je jako dítì v lùnì Matky, které si uvìdomuje, že je v každém okamžiku živeno milostí a Svìtlem Božské Matky. ~ Matka Meera