Archiv autora: mm

Nové Svìtlo

Matka Meera

Matka Meera pøináší nové Svìtlo. To je dùvod, pro který se narodila. Zprostøedkování tohoto Svìtla lidským bytostem je její prací, jejím posláním. Matka není jediná, kdo Svìtlo pøináší, i další božské bytosti neustále pomáhají. Také neøíká, že je jediným avatarem na Zemi. V tomto období je pøítomno více avatarù, nìkteøí jsou veøejnosti známí, jiní si zvolili pracovat v ústraní. Každý avatar, každá božská bytost, která na sebe z lásky a soucitu bere lidské tìlo, pøináší s sebou nové Svìtlo. A toto Svìtlo vždy zmìní smìr lidské historie.

Když byla Matka ještì velmi mladá, vyprávìla dùvìrnì svému strýci a ochránci panu Reddymu o sérii zážitkù, kdy vìdomì vstoupila do nejvyšších úrovní svého bytí, odkud zámìrnì pøinášela vìdomí nového Svìtla. Nazývá ho Svìtlo Paramátmanu. Od svého narození si byla plnì vìdoma, že tohle je Boží zámìr její inkarnace jako avatara.

Paramátman znamená „Nejvyšší Já“ nebo „Jáství celého univerza, Nejvyšší Bytí“. Matka vysvìtluje, že Svìtlo Paramátmanu vlastnì není nové, bylo zde pøítomno vždy. „Pøinášením Svìtla“ Matka Meera rozumí speciální aktivaci vnitøního Svìtla, které leží ukryto v hlubinách každé lidské duše. Matèino Božské Svìtlo pùsobí jako katalyzátor, jako božský spínaè, který rozžehne naše vlastní vnitøní Svìtlo – aby svobodnì záøilo a osvìtlovalo všechny úrovnì naší bytosti od nejvyšších k nejnižším. Matèina pøítomnost na Zemi zpùsobuje, že se toto skryté vnitøní Svìtlo, které v nás žije jako køehké poupì, rozvíjí více než kdykoli pøedtím v historii naší planety.

Toto Svìtlo obsahuje všechny božské kvality: Lásku, milosrdenství, sílu, blaženost, poznání… Matka nám jednoduše øíká, abychom si dovolili otevøít se a pøijmout toto požehnání. Ona sama nám pomùže zdokonalovat naši schopnost pøijímat Svìtlo. To je její slib, její vùle pomáhat nám, abychom se stávali stále více èistšími a otevøenými pro krásu, sílu, moudrost – pro všechny božské kvality, po nichž touží celá pøíroda. Èím více se otevøeme a dovolíme Svìtlu, aby námi prozaøovalo, tím harmoniètìjší budou naše životy i život celého lidstva na Zemi.

Svìtlo nebylo nikdy pøedtím používáno. Je všude, jako elektøina, ale èlovìk musí vìdìt, jak ho aktivovat. ~ Matka Meera o Svìtlu Paramatmanu

Matka o meditaci a džapě

Mother Meera
Matka Meera v meditaci během daršanu

Citace Matky Meery ohledně meditace a džapy:

„Je dobré meditovat půl hodiny nebo hodinu. Zavřete oči, tiše se posaďte a provádějte džapu na jakékoli Boží jméno.“

„Džapa je opakování jména, v něhož věříte. Džapa je nezbytná. Džapa nejsou jen jednoduchá slova – každé Boží jméno je naplněno božskými vibracemi. Ty nás obklopí, chrání a pronikají do našeho těla i nitra. Vzpomenutí na Boží jméno přináší okamžitý mír, štěstí a obrací nás od světského k Bohu. Pro provádění džapy není určen nebo vymezen žádný zvláštní čas. Je velmi dobré provádět džapu celý den. Když to není možné, pak si vzpomeňte, kdykoli to možné je. Džapu můžeme provádět během všech činností. Je to snazší při fyzické než při duševní práci. Džapa nám pomáhá očistit vědomí a udělat naši sadhanu jednodušší.“

„Při provádění džapy by člověk neměl usilovat nebo se snažit dosáhnout něčeho zvláštního. Měl by být srdečný a mít lásku k Bohu. Účinek následuje ihned, ať si toho jsme či nejsme vědomi“. Když k vám jakákoli mantra přichází snadno a spontánně, měli byste ji dělat. Vyvolá ve vás silný pocit a bude jako hudba, tryskající z vašeho srdce.“

„Každá slabika božského jména – jako Kršna nebo Ježíš – má vibrace, které mění atmosféru. Jakýkoli objekt, o kterém opakovaně přemýšlíme, vytváří své vlastní vibrace. Třebaže jsou mantry silné a mocné, možná nepociťujeme okamžitý účinek, ale výsledky se dostaví. Člověk může vnímat rozdílnost ve vibracích slov. Používáním slova může člověk věci měnit.“

Dávám daršan vždy a všude.

Otázky: Co máme dělat, abychom přijali Tvé Světlo a pomoc, když s námi fyzicky nejsi? Jak máme najít stálý vnitřní kontakt s Tebou? Co máme dělat, abychom udělali pokrok ve své vnitřní praxi (sádhaně)? Očekáváš něco od těch,
kdo svěří do Tvých rukou směr svého života a svoji sádhanu?

MM: Pokud jde o sádhanu, musíte praktikovat džapu, chcete-li přijímat mé Světlo a pomoc, když nejsem fyzicky s vámi. Stálý vnitřní kontakt máte se mnou jen skrze džapu. Když chcete ve své sádhaně učinit nějaký pokrok, musíte praktikovat džapu. Je to snadný způsob jak si uvědomovat Božské.

Od žádných lidských bytostí nic neočekávám, ale když jsou lidé upřímní a myslí svou sádhanu vážně, činí mne to šťastnou.

Otázka: Je formální meditace důležitá?

MM: Ano, meditovat půl hodiny nebo hodinu denně je dobré. Když se však někdo stane fanatickým, chce opustit zaměstnání, žít sám a meditovat dvacet čtyři hodin denně, není to dobré.

Otázka: Co bychom měli dělat při meditaci?

MM: Zavřete oči, seďte tiše a provádějte džapu s některým Božím jménem.

Otázka: Co je džapa? Proč je tak důležitá?

MM: Džapa je opakování jména, ve které věříme, a její provádění má zásadní význam. Džapa nejsou jen pouhá slova — každé Boží jméno je naplněno božskými vibracemi, které nás obklopují a chrání a které prostupují obě naše těla a celé vnitřní bytí. Připomínání si Božího jména nám okamžitě dává mír a štěstí a obrací nás od světského k božskému. Pro praktikování džapy není třeba vyhradit si žádný zvláštní ani vymezený čas, ale je velmi dobré praktikovat ji po celý den a když to není možné, pak si vzpomeňte vždy, kdy to možné je. Džapu můžete praktikovat při jakékoli činnosti, ale jednodušší je provádět ji při fyzické než při duševní práci. Džapa nám pomáhá očistit naše vědomí a usnadňuje naši sádhanu.

Otázka: Jak máme říkat džapu?

MM: Jednoduše. Prostě ji říkejte. Při provozování džapy se nepřepínejte a nesnažte se dosáhnout něčeho zvláštního. Snažte se být upřímní a mít Boží lásku a síla bude bezprostředně následovat, ať jste si ji vědomi nebo ne.

Otázka: Mohla bys vysvětlit sílu jména?

MM: Každá slabika Božího jména, například Kršna nebo Ježíš, obsahuje vibrace, které mění prostor, ve kterém jsou vyslovovány. Každý objekt, na který opakovaně myslíme, vytváří vlastní vibrace. Ačkoli jsou mantry silné a mocné, nemusíme jejich účinek pociťovat ihned, ale dříve nebo později se výsledky dostaví. Člověk může ve vibracích jednotlivých slov vnímat rozdíly. Používáním slov lze věci měnit.

Otázka: Je nutné čekat na gurua, který mi dá mantru, nebo si ji mohu vybrat sám?

MM: Jakákoli mantra, která k tobě jednoduše a spontánně přijde, je ta, kterou máš užívat. Měla by probouzet silný pocit a být jako hudba kvetoucí z tvého srdce.

Otázka: Nemám stálou džapu. V různých chvílích vcházejí do mé mysli různé podoby Božství — jako třeba Šiva nebo Kršna — a já zpívám příslušné mantry. Je to správné?

MM: Ano, cokoli v tu chvíli přijde, je správné. Ne každý musí mít stálou mantru.

Otázka:Když opakuji Tvé jméno, je třeba říkat mantru: Matka nebo Matka Meera nebo prostě Meera?

MM: Každé je dostačující.

Otázka: Stačí v meditaci na božskou podobu pouze vnímat přítomnost Božství, nebo je nutné při tom říkat i mantru?

MM: Stačí to vnímat, ale je dobré i mentálně opakovat Boží jméno, protože tím cvičíte mysl i srdce.

Otázka: Jaká je nejlepší technika meditace?

MM: Existuje mnoho technik. Většinou to ale lidi mate. Často to spíš zvyšuje duchovní pýchu lidí, než aby ji to ničilo. Pýcha nás od Boha vzdaluje.

Musíte být velmi opatrní. Nejlepším způsobem je vždy a ve všem si uvědomovat Boha a všechno mu nabízet.

O daršanu

Matka Meera přišla na svět, aby přinesla supramentální Světlo a transformovala život na Zemi. Přišla, aby očistila lidské vědomí, aby se mohlo rozvinout – proměnit se z lidství na božskou úroveň, kde se čas stává věčností.

Daršan je požehnání Matky Meery lidstvu. Je to přenášení Světla, lásky a boží milosti, které Matka poskytuje v naprosté tichosti. Při daršanu Matka propůjčuje lidské duši Světlo a odpovídá na jednotlivé modlitby. V sanskrtu daršan doslovně znamená „vidění“ nebo „vize“ a týká se vidění božství. Daršan je dáván zdarma, bez platby jakéhokoli druhu.

Při daršanu lidé přicházejí k Matce Meeře. Každý v tichosti sedí, zatímco je vyvolávána řada sedadel jedna po druhé. Před Matkou se skloní a Ona mu na hlavu přiloží své ruce. To je „pranám“ (poklona). Potom se Matka dívá do očí a naplní je Světlem. Tento oční kontakt se nazývá daršan. Vše probíhá v tichosti. Po obdržení daršanu se každý vrací na své místo a pokračuje v meditaci, modlitbě a noří se hluboko do sebe, aby integroval účinky daršanu. Ačkoli se daršan koná ve skupině, má hluboce individuální a osobní průběh. Zážitek daršanu je u každého člověka různý a Matka poskytuje každému přesně to, co potřebuje. Dokonce i jediný daršan může proměnit celý život.

Daršan je proces, který není omezen žádným prostorem ani časem. Po mnoho let Matka fyzicky dávala daršan výhradně v Německu ve svém domově na zámku Schaumburg. Od roku 2006 ale Matka začala cestovat a dává daršany po celém světě; v Kanadě, USA, Velké Británii, Francii, Indii, v Austrálii a dalších zemích.

Registrace na daršan je možná zde.

Více se také dočtete zde.

Cestování


Adresa:
Mother Meera Home
Schloss Schaumburg
65558 Balduinstein
Germany


View Larger Map

Letadlem:

Můžete přiletět buď na letiště Frankfurt nad Mohanem (odtud je to asi 1 hodina jízdy do Schaumburgu), nebo na letiště Frankfurt-Hahn (se společností Ryanair, odtud je to asi 90 minut jízdy do Schaumburgu) anebo letiště Kolín/Bonn (odtud je to asi 90 minut jízdy do Schaumburgu).

Vlakem:

Můžete cestovat vlakem z letiště ve Frankfurtu do Limburgu. Jízdenky do Limburg/Balduinstein koupíte v cestovním centru nebo automatu na jízdenky na Terminálu 1 pod letištní sekcí B.

Buď 1) S-Bahn: Letiště – Frankfurt Hlavní nádraží.

2) z Frankfurtu do stanice Limburg/Lahn (můžete přestoupit v Niedernhausenu).

3) V Limburgu přesednout na místní vlak nebo taxi a cestovat do Balduinsteinu nebo do vaší cílové stanice. Nebo přímým vlakem (ICE, Inter-City Express) ze stanice Frankfurt Airport (Fernbahnhof) do stanice Limburg-Süd a pak si vzít taxi nebo pořestoupit na místní vlak do Balduinsteinu nebo vaší cílové stanice (jestliže chcete pokračovat místním vlakem, musíte jet autobusem (kyvadlovou dopravou) ze stanice Limburg-Süd do Limburg/Lahn, hlavní stanice. Toto spojení je rychlejší, ale dražší.

Vlakem z jiných destinací: Vlak Giessen-Limburg-Koblenz. Balduinstein je třetí zastávka po Limburgu. Z Balduinsteinu do Schaumburugu můžete jít pěšky. Berte však v úvahu, že je to asi 25 minut pěší chůze do kopce a budete potřebovat baterku a dobré boty.

Autem:

Cesta autem z Frankfurtu: Je to asi 1 hodina jízdy z letiště z Frankfurtu do Schaumburgu. Následujte značky na A3 (dálnice č. 3) do Wiesbaden / Köln. Jestliže přijíždíte z Frankfurtu – město, následujte značky na A66 na Wiesbaden, pak po A3 na Köln (Cologne)❶. Opusťte A3 na výjezdu Limburg-South ☞ Limburg. ❷ Za tunelem zahněte doleva na B54 ☞ Bad Schwalbach / Diez. ❸. V Diezu zahněte vlevo (2 velké bílé palivové nádrže) B54 ☞ Bad Schwalbach / Katzenelnbogen. ❹. Po 1,5 km odbočte vpravo na Katzenelnbogen / Birlenbach. ❺ Za Birlenbachem odbočte vpravo v zatáčce s betonovým rozdělovníkem na Schaumburg / Balduinstein. Asi po 1km po vaší levé straně uvidíte zámek.

Cesta z Cologne (Köln): Sjeďte z A3 u exitu 41 Diez / Nassau. Dvakrát odbočte doprava na Eppenrod. Následujte ukazatele na Hirschberg ☞ Langenscheid ☞ Balduinstein ☞ Schaumburg.

Taxi:

Do Schaumburgu nejezdí žádné autobusy ani vlaky!

Taxi z Limburgu do Schaumburgu stojí asi 16 €): ABC 06431-222222, Addi 06431-22212, Link 06431-54060, Hofmann 06431-8322, Erdmann 06431-3366, ABC-Cab 06432-801313, Hahn 06432-7777, Hürter 06436-91024.

O&O: Práce Matky Meery

Painting by Mother Meera
Božská Matka – Matčina malba

Otázka: Matko, mohu se něco dozvědět o Tvé práci?

Matka Meera: Především přináším dolů Světlo a nastoluji mír. Také pomáhám lidem, aby se odevzdali Bohu, pamatovali na Boha a byli věrní a upřímní ve svém náboženství nebo víře. Pomáhám lidem, aby byli šťastní ve svých rodinách.

Otázka: Jaký je Tvůj hlavní cíl?

MM: Pomáhat lidem a činit je šťastnými, míruplnými, spokojenými, vyrovnanými a milujícími. Štěstí a duchovní růst spolu souvisejí. Být míruplný a šťastný představuje základ duchovní praxe. Pak jde vše samo od sebe.

Otázka: Probíhá práce Matky ve světě po celou dobu?

MM: Ano, stále. Vědomí lidstva je pozvolna připravováno na obrovské skoky a objevy všude tam, kde je to jen možné. Určité věci však musí být zničeny. Nerada ničím, ráda věci měním, ale kde chybí otevřenost, musí dojít ke zničení.

Ať tak či onak, Bůh dává člověku velkou šanci. Na Zemi je mnoho božských bytostí. Ukazujeme člověku východisko, nabízíme Božské světlo, Božské vědomí. Do pozemského vědomí snášíme vědomí božské. Člověk si musí vybrat, je svobodný. Bůh svoje děti k ničemu nenutí. Přeje si jejich svobodnou lásku. Milosrdenství a láska jsou neustále zde.

Otázka: Snášíš dolů Světlo Paramátmanu, abys pomohla urychlit práci na světové a individuální proměně. Je zde i jiný aspekt Tvé práce než přinášení Světla?

MM: Přišla jsem, abych řekla, že všechny cesty jsou stejně dobré a všechny vedou k Božství, proto by měli různí věřící tolerovat obyčeje těch druhých, například muslimů, křesťanů, hinduistů, buddhistů a dalších. Nábožensky založení lidé mohou věřit a následovat svou víru, ale neměli by nenávidět nebo napadat rozdílná vyznání. Ať už lidé kráčejí po jakékoli cestě, mohou ke mně přijít, pomohu jim rozpomenout se na Božství a pokud mají problémy, dám jim mír a štěstí.

Otázka: Jaký je nejlepší způsob jak následovat Tvé vnitřní vedení?

MM: Být stejný jako dítě – čistý, milující, přirozený, nekonečně přizpůsobivý a být každou chvíli připravený přijmout zázrak.

Otázka: Jak Ti mohou ve Tvé práci pomoci lidé?

MM: Mohou pomoci tím, že budou přijímat Světlo a nechají se jím změnit. Měli by být míruplní a harmoničtí. Být harmonický znamená být uzdravený; milovat ostatní a radovat se ze života. Znamená to znát sebe a své problémy a pracovat s nimi tak, abyste se od nich oprostili a mohli pomáhat ostatním. Znamená to respektovat důstojnost ostatních. Pokora přináší harmonii. Pokorný člověk je spojený s realitou a je šťastný, protože pokora přináší štěstí.

Když jste otevření, může vás naplnit samo Božství. Když se změníte, Bůh může pracovat skrze vás.

Otázka: Jak Ti mohu pomoci ve Tvé práci?

MM: Realizuj se.

Otázka:Chceš založit náboženství?

MM: Ne. Božství je moře. Všechna náboženství jsou řeky mířící do moře. Některé řeky se však velmi klikatí. Proč nejít do moře přímo?

Otázka: Proč nemáš pro své oddané žádná pravidla?

MM: Jaký má smysl cokoli lidem říkat? Lidé často nesouhlasí a odporují. Lidé musí být silní sami v sobě. Nic lidem neříkám, ale mé Světlo je mění vnitřně a pomáhá jim odhalit to, co skutečně chtějí a potřebují. Důležité je modlit se a přijímat Světlo. Ono samo vás pak vnitřně změní.

Když se srdce otevře Bohu, pravidla následují. Všichni lidé mají svá vlastní pravidla na své úrovni pochopení. Důležité je vnitřně mne následovat. Pak budete vědět, co máte dělat a jak jednat za všech okolností.

Otázka: Vypadá to tak, že když se ti odevzdáme, vstupujeme do obrovského silového pole, ve kterém se naše realita velmi rychle a dynamicky transformuje, abychom si uvědomili, čemu potřebujeme porozumět. Můžeš o tom něco říci?

MM: Když jste v mé přítomnosti nebo ve spojení se mnou, váš rozvoj se urychluje a karma se zmenšuje. Díky mé síle se toho můžete v jednom životě naučit více, můžete vidět věci jasněji a klidněji, a porozumění tak přijde snadněji. Dávám Světlo, abych vám ukázala, co potřebujete vědět. Jak vnitřně porostete, uvidíte své nedostatky jasněji. To však spočívá v Boží milosti.

Zážitky rodičů

„Matka je praktickým příkladem pro nás všechny, že člověk může žít v tomto světě a současně být v jednotě s Bohem“ – Adilakšmí

Matka je osoba čistého světla a lásky. Je Matkou všech. Bezpodmínečně miluje všechny tvory a nahlíží na všechny bytosti jako na své děti. Prostřednictvím Matčiny lásky můžeme zakusit naši vlastní vnitřní krásu i krásu druhých. Skrze její lásku můžeme také zážít mír v našich srdcích a to nám pomáhá přinášet mír do našich rodin a vztahů.

„Naše děti vyrůstaly tak, že každý rok trávily nějaký čas s Matkou. Mohu vám ze zkušenosti říci, že není většího daru, který můžete svým dětem dát, než čas prožitý s Matkou. Je to mocné celoživotní požehnání.“ – MB

„Dostával jsem od Matky daršan po několik let. Pociťoval jsem, že mne její pozornost velmi ovlivnila. Růst, který jsem zakusil byl tak hluboký, že myšlenka, že mým dětem se dostane stejné péče byla příliš skvělá na to nechat si ji ujít! Před nějakou dobou měl můj nejmladší syn to velké štěstí setkat se s Matkou. Když jsem se ho zeptal, jak se cítil, když ji viděl, nejdřív nevěděl, co odpovědět, ale když jsem mu řekl, že já jsem se cítil velmi šťasný, že jsem s Ní, odpověděl „také jsem se cítil naprosto šťasný, že jsem s Ní!“ Zeptal jsem se obou svých dětí, jestli by se chtěly zúčastnit Matčina programu pro děti v Německu. Můj starší syn řekl: Rozhodně chci jet, to zní úžasně!“ Děkuji Ti, Matko, že nabízíš tuto báječnou možnost všem dětem!“ – CC

Etiketa daršanu

Darshan - Painting by Mother Meera
Daršan – obrázek od Matky Meery
  • Vstup na daršan je zdarma. Nutná je pouze rezervace, protože počet míst je omezený.
  • Každý může obdržet denně jen jeden daršan, není povolena ani přítomnost v místnosti při následujícím daršanu. Pokud je Matka na cestách dává během své návštěvy pouze jeden daršan.
  • Návštěvníci by měli být schopni alespoň hodinu a půl tiše sedět a jejich zdravotní stav by měl být takový, aby během daršanu nerušili. Přijďte normálně oblečeni, v čistých ponožkách a s umytými vlasy. Před vstupem nezapomeňte vypnout svůj mobilní telefon.
  • Matka Meera doporučuje před daršanem a také po jeho obdržení zůstat v tichosti – jít do svého nitra, meditovat, dělat džapu. Pokud je to jen trochu možné, zůstaňte až do ukončení celého daršanu. Daršan trvá většinou 1,5–2 hodiny.
  • Děti ve věku od 6 let se mohou zúčastnit daršanu v doprovodu rodičů, ale jen tehdy, pokud jsou již schopny samostatně obdržet daršan. Dostávají ho přednostně a přibližně po půlhodině mohou odejít. Po celou dobu by ale měly být schopny tiše sedět. Pokud jdete na daršan s dětmi, prosím zaregistrujte každé dítě samostatně a uveďte jeho věk.
  • Osobám na invalidním vozíku bohužel nemůže být poskytnut osobní daršan, přesto ale mohou tito lidé přijmout kolektivní daršan s ostatními v daršanové místnosti.

O&O: Každodenní život

Painting by Mother Meera
Držení Světla – Matčina malba

Otázka: Která každodenní pravidla nám pomohou realizovat Božství?

MM: Pamatujte na Boha při všem, co děláte, a máte-li čas, tak meditujte. Nabízejte Bohu vše – dobré i špatné, čisté i nečisté. To je ten nejlepší a nejrychlejší způsob.

Otázka: Ve světě vidím mnoho poblouznění a chamtivostí a je těžké uvěřit, že transformace člověka a světa je možná.

MM: To, co vidíš, je skutečné, ale dobrota v člověku je také skutečná. Touha po Bohu je skutečná — to je nejpravdivější skutečnost v člověku. A Bůh člověka miluje absolutně. Transformace nastane, ale potrvá dlouho a přijde pomalu. Její základy musí být pevné.

O&O: Zdraví

Painting by Mother Meera
Matčiny malby několika božských bytostí

Otázka: Jsem nemocný a myslím si, že mi lékaři nemohou pomoci.

MM: Za prvé se vzdej myšlenky, že jsi nemocný. Nepřikládej tomu význam a nestahuj se do ústraní. Snaž se dělat všechny své činnosti tak, jak je děláš vždycky. Nenech se druhými ovlivňovat tak, abys uvěřil, že jsi nemocný. Někteří lidé kolem nás problém zveličují, aby něco získali, žárlí, nebo chtějí nad tebou získat nadvládu tím, že ti projevují sympatie. Buď bdělý a uvědom si tento stav. Odevzdej se Bohu, nabídni mu svou nemoc. Také požádej o sílu na to, aby ses mohl vzdát myšlenky, že jsi nemocný. Já ti pomohu.

Otázka: Prodělala jsem operaci oka, ale nakonec jsem přišla o zrak úplně. Nyní žiji ve strachu a starostech.

MM: Neměj starosti. Ztratíš kvůli nim klid mysli i štěstí, ale zrak zpátky nezískáš. Místo toho se modli, aby se zvětšila tvá důvěra v Boha, abys získala víru a obrátily se k němu tvé myšlenky. Modli se k Bohu, aby ti pomohl. Otevře ti vnitřní zrak.

Otázka:Co můžeme udělat, abychom se ujistily, že my samy nebudeme staženy dolů a poškozeny tím, že jsme svědky utrpení ostatních?

MM: Ošetřovatelky slouží pacientům. Není třeba, aby se ztotožňovaly s jejich utrpením. Místo toho mohou pacienty upřímně povzbuzovat a modlit se k Bohu za zlepšení jejich zdraví. Pokud to dokážou, mohou s pacienty sdílet jejich pocity. Je dobré to tak dělat.

Otázka: Musí k Tobě lidé přijít osobně, aby Tvou pomoc dostali a pokud ne, jak najdeme Tvé vedení?

Matka Meera: Není nutné ke mně přijít. Lidé by měli zůstat tam, kde jsou a modlit se k Bohu nebo mít svou vlastní víru a dělat džapu, což znamená upřímně a z celého srdce opakovat boží jméno a žádat o to, co potřebují. Pomohu a povedu je.

Otázka: Proč radíš lidem, aby chodili k lékaři?

MM: Někteří lidé říkají, že se lékařů bojí, jiní jim nedůvěřují a další chtějí svou nemoc vyléčit meditací. To však není způsob, jak se uzdravit. Proto radím lidem, aby šli k lékaři.