Archiv rubriky: Matka Meera

O Matce Meeře

Mother Meera
Matka Meera – hledící jako při daršanu

Matka Meera je v Indii uctívána jako Božská Matka. Narodila se 26. prosince 1960 ve vesnici Chandepalle v jižní Indii. Nějaký čas žila v Pondicherry a od roku 1981 se trvale usadila v Thalheimu, malé německé vesnici nedaleko Limburgu.

Matka Meera nenaplňuje obvyklý model gurua obklopeného svými žáky. Ona je Matkou, vždy připravena pomoci komukoli, kdo její pomoc nebo požehnání potřebuje. Je bezmezně milující, pečující a neodsuzující. Neposkytuje žádné formální učení nebo souhrn duchovních pravidel a nic nežádá. Jako živoucí vtělení Božské Matky proměňuje člověka jediným pohledem. Přijímá na daršan každého bez ohledu na náboženství nebo duchovní cestu, kterou sleduje.

Matka v této obtížné době nabízí cestu radosti a transformace. Dává nám šanci otevřít se jejímu požehnání, přijetí Světla, umožňuje nám změnit sebe sama.

Je Matkou nás všech a všichni můžeme žít v míru a světle její všeobjímající lásky.

Smyslem mé práce je přivolávání Světla Paramátmanu a pomoc lidem. Proto jsem přišla, abych otevřela vaše srdce Světlu. ~ Matka Meera

Co je daršan?

Mother Meera
Matka Meera dává požehnání v tichosti.

Matka Meera dává požehnání v tichosti. Prùbìh daršanu Matky Meery má pøesnou strukturu, dokonale vyhovující pøedávání Svìtla.

Ve  chvíli, kdy se Matka dotýká našich spánkù, pracuje s hlubšími rovinami naší duše. Ve své knize Odpovìdi popisuje vnitøní systém energetických drah v lidském tìle, který sahá od hlavy až ke špièkám nohou. V prùbìhu inkarnací dochází k provázání mysli a tìla s vlivy svìta. Tím se mohou jemné energetické kanálky zauzlovat nebo zablokovat. Bìhem pranámu („když jsme sklonìni“) Matka velmi jemnì rozvazuje tyto uzlíky a uvolòuje bloky, které brání našemu duchovnímu rozvoji. Tyto dráhy mohou vidìt a pracovat s nimi jen božské bytosti. Nevztahují se k lidské osobnosti, ale ukazují vývoj samotné duše.

Když Matka pustí naši hlavu, posadíme se na paty a ona nám hledí do oèí. To je daršan, dar Svìtla skrze Matèin koncentrovaný pohled („vidìní Boha“). Bìhem daršanu Matka pracuje na naší osobnosti. Hledá uvnitø nás oblasti, kde je její Svìtlo zvláštì potøeba. Dodává nám energii, oèišuje nás, léèí naše nitro – vše, co je tøeba, aby naše mentální, emocionální i fyzická stránka byly v harmonii.

Matèin postoj a tiché vystupování pøirozenì navozují atmosféru setkání, kdy jsou lidé koncentrovaní a introspektivní, v harmonii s Matèinou silou.

Hledím na všechno uvnitø vás, abych vidìla, kde mohu pomoci, kde mohu léèit a dát sílu. Souèasnì dávám Svìtlo do každé èásti vaší bytosti, každou vaši èást otevírám Svìtlu. ~ Matka Meera

Božská Matka

Matka Meera

Pøedstava Boha jako Matky mùže být na Západì trochu neobvyklá, ale na Východì je to jeden z prastarých zpùsobù nahlížení a vztahu k Božství.  Zejména v Indii je Bùh považován za Bytí jak s formou tak bez formy. Bùh je tam vnímán jako všepøesahující a souèasnì imanentní; je nade vším a za vším, ale také neomezenì a vìènì se manifestující uvnitø nesèetných forem celého stvoøení. Jednou z nejlaskavìjších a nejbližších forem, v nichž se nám Bùh pøibližuje a nabízí pomoc, je Svatá Matka. Jejím žijícím vtìlením je Matka Meera.

Božská Matka pøedstavuje dynamický aspekt Božství, pøedávající Boží vùli, soucit a milost, se kterým se mùžeme spojit skrze uctívání, modlitbu a meditaci. Souèasnì se ale také projevuje jako lidská bytost, žena žijící mezi námi, ve které nás navštìvuje Bùh. Sestoupení Božství v inkarnované podobì je známé jako avatar.

Matka Meera nenaplòuje obvyklý model gurua obklopeného svými žáky. Ona je dokonalou Matkou, vždy pøipravena pomoci komukoli, kdo její pomoc èi požehnání potøebuje. Je bezmeznì milující, peèující a nikoho nesoudí. Neposkytuje žádné formální uèení èi souhrn duchovních pravidel, ani nic nežádá. Jako živoucí vtìlení Božské Matky dokáže promìnit èlovìka pouhým pohledem. Jako Matka pøijímá na svùj daršan každého. Nenaøizuje ani nevykládá  techniky osvícení, ale jednoduše dává každému to, o co žádá nebo potøebuje. Skrze své božské vyzaøování dává Svìtlo, které nám pomáhá a vede nás bez ohledu na náboženství nebo duchovní cestu, kterou sledujeme.

Realizovaný èlovìk je jako dítì v lùnì Matky, které si uvìdomuje, že je v každém okamžiku živeno milostí a Svìtlem Božské Matky. ~ Matka Meera

 

Nové Svìtlo

Matka Meera

Matka Meera pøináší nové Svìtlo. To je dùvod, pro který se narodila. Zprostøedkování tohoto Svìtla lidským bytostem je její prací, jejím posláním. Matka není jediná, kdo Svìtlo pøináší, i další božské bytosti neustále pomáhají. Také neøíká, že je jediným avatarem na Zemi. V tomto období je pøítomno více avatarù, nìkteøí jsou veøejnosti známí, jiní si zvolili pracovat v ústraní. Každý avatar, každá božská bytost, která na sebe z lásky a soucitu bere lidské tìlo, pøináší s sebou nové Svìtlo. A toto Svìtlo vždy zmìní smìr lidské historie.

Když byla Matka ještì velmi mladá, vyprávìla dùvìrnì svému strýci a ochránci panu Reddymu o sérii zážitkù, kdy vìdomì vstoupila do nejvyšších úrovní svého bytí, odkud zámìrnì pøinášela vìdomí nového Svìtla. Nazývá ho Svìtlo Paramátmanu. Od svého narození si byla plnì vìdoma, že tohle je Boží zámìr její inkarnace jako avatara.

Paramátman znamená „Nejvyšší Já“ nebo „Jáství celého univerza, Nejvyšší Bytí“. Matka vysvìtluje, že Svìtlo Paramátmanu vlastnì není nové, bylo zde pøítomno vždy. „Pøinášením Svìtla“ Matka Meera rozumí speciální aktivaci vnitøního Svìtla, které leží ukryto v hlubinách každé lidské duše. Matèino Božské Svìtlo pùsobí jako katalyzátor, jako božský spínaè, který rozžehne naše vlastní vnitøní Svìtlo – aby svobodnì záøilo a osvìtlovalo všechny úrovnì naší bytosti od nejvyšších k nejnižším. Matèina pøítomnost na Zemi zpùsobuje, že se toto skryté vnitøní Svìtlo, které v nás žije jako køehké poupì, rozvíjí více než kdykoli pøedtím v historii naší planety.

Toto Svìtlo obsahuje všechny božské kvality: Lásku, milosrdenství, sílu, blaženost, poznání… Matka nám jednoduše øíká, abychom si dovolili otevøít se a pøijmout toto požehnání. Ona sama nám pomùže zdokonalovat naši schopnost pøijímat Svìtlo. To je její slib, její vùle pomáhat nám, abychom se stávali stále více èistšími a otevøenými pro krásu, sílu, moudrost – pro všechny božské kvality, po nichž touží celá pøíroda. Èím více se otevøeme a dovolíme Svìtlu, aby námi prozaøovalo, tím harmoniètìjší budou naše životy i život celého lidstva na Zemi.

Svìtlo nebylo nikdy pøedtím používáno. Je všude, jako elektøina, ale èlovìk musí vìdìt, jak ho aktivovat. ~ Matka Meera o Svìtlu Paramatmanu

Matka o meditaci a džapě

Mother Meera
Matka Meera v meditaci během daršanu

Citace Matky Meery ohledně meditace a džapy:

„Je dobré meditovat půl hodiny nebo hodinu. Zavřete oči, tiše se posaďte a provádějte džapu na jakékoli Boží jméno.“

„Džapa je opakování jména, v něhož věříte. Džapa je nezbytná. Džapa nejsou jen jednoduchá slova – každé Boží jméno je naplněno božskými vibracemi. Ty nás obklopí, chrání a pronikají do našeho těla i nitra. Vzpomenutí na Boží jméno přináší okamžitý mír, štěstí a obrací nás od světského k Bohu. Pro provádění džapy není určen nebo vymezen žádný zvláštní čas. Je velmi dobré provádět džapu celý den. Když to není možné, pak si vzpomeňte, kdykoli to možné je. Džapu můžeme provádět během všech činností. Je to snazší při fyzické než při duševní práci. Džapa nám pomáhá očistit vědomí a udělat naši sadhanu jednodušší.“

„Při provádění džapy by člověk neměl usilovat nebo se snažit dosáhnout něčeho zvláštního. Měl by být srdečný a mít lásku k Bohu. Účinek následuje ihned, ať si toho jsme či nejsme vědomi“. Když k vám jakákoli mantra přichází snadno a spontánně, měli byste ji dělat. Vyvolá ve vás silný pocit a bude jako hudba, tryskající z vašeho srdce.“

„Každá slabika božského jména – jako Kršna nebo Ježíš – má vibrace, které mění atmosféru. Jakýkoli objekt, o kterém opakovaně přemýšlíme, vytváří své vlastní vibrace. Třebaže jsou mantry silné a mocné, možná nepociťujeme okamžitý účinek, ale výsledky se dostaví. Člověk může vnímat rozdílnost ve vibracích slov. Používáním slova může člověk věci měnit.“

Dávám daršan vždy a všude.

Otázky: Co máme dělat, abychom přijali Tvé Světlo a pomoc, když s námi fyzicky nejsi? Jak máme najít stálý vnitřní kontakt s Tebou? Co máme dělat, abychom udělali pokrok ve své vnitřní praxi (sádhaně)? Očekáváš něco od těch,
kdo svěří do Tvých rukou směr svého života a svoji sádhanu?

MM: Pokud jde o sádhanu, musíte praktikovat džapu, chcete-li přijímat mé Světlo a pomoc, když nejsem fyzicky s vámi. Stálý vnitřní kontakt máte se mnou jen skrze džapu. Když chcete ve své sádhaně učinit nějaký pokrok, musíte praktikovat džapu. Je to snadný způsob jak si uvědomovat Božské.

Od žádných lidských bytostí nic neočekávám, ale když jsou lidé upřímní a myslí svou sádhanu vážně, činí mne to šťastnou.

Otázka: Je formální meditace důležitá?

MM: Ano, meditovat půl hodiny nebo hodinu denně je dobré. Když se však někdo stane fanatickým, chce opustit zaměstnání, žít sám a meditovat dvacet čtyři hodin denně, není to dobré.

Otázka: Co bychom měli dělat při meditaci?

MM: Zavřete oči, seďte tiše a provádějte džapu s některým Božím jménem.

Otázka: Co je džapa? Proč je tak důležitá?

MM: Džapa je opakování jména, ve které věříme, a její provádění má zásadní význam. Džapa nejsou jen pouhá slova — každé Boží jméno je naplněno božskými vibracemi, které nás obklopují a chrání a které prostupují obě naše těla a celé vnitřní bytí. Připomínání si Božího jména nám okamžitě dává mír a štěstí a obrací nás od světského k božskému. Pro praktikování džapy není třeba vyhradit si žádný zvláštní ani vymezený čas, ale je velmi dobré praktikovat ji po celý den a když to není možné, pak si vzpomeňte vždy, kdy to možné je. Džapu můžete praktikovat při jakékoli činnosti, ale jednodušší je provádět ji při fyzické než při duševní práci. Džapa nám pomáhá očistit naše vědomí a usnadňuje naši sádhanu.

Otázka: Jak máme říkat džapu?

MM: Jednoduše. Prostě ji říkejte. Při provozování džapy se nepřepínejte a nesnažte se dosáhnout něčeho zvláštního. Snažte se být upřímní a mít Boží lásku a síla bude bezprostředně následovat, ať jste si ji vědomi nebo ne.

Otázka: Mohla bys vysvětlit sílu jména?

MM: Každá slabika Božího jména, například Kršna nebo Ježíš, obsahuje vibrace, které mění prostor, ve kterém jsou vyslovovány. Každý objekt, na který opakovaně myslíme, vytváří vlastní vibrace. Ačkoli jsou mantry silné a mocné, nemusíme jejich účinek pociťovat ihned, ale dříve nebo později se výsledky dostaví. Člověk může ve vibracích jednotlivých slov vnímat rozdíly. Používáním slov lze věci měnit.

Otázka: Je nutné čekat na gurua, který mi dá mantru, nebo si ji mohu vybrat sám?

MM: Jakákoli mantra, která k tobě jednoduše a spontánně přijde, je ta, kterou máš užívat. Měla by probouzet silný pocit a být jako hudba kvetoucí z tvého srdce.

Otázka: Nemám stálou džapu. V různých chvílích vcházejí do mé mysli různé podoby Božství — jako třeba Šiva nebo Kršna — a já zpívám příslušné mantry. Je to správné?

MM: Ano, cokoli v tu chvíli přijde, je správné. Ne každý musí mít stálou mantru.

Otázka:Když opakuji Tvé jméno, je třeba říkat mantru: Matka nebo Matka Meera nebo prostě Meera?

MM: Každé je dostačující.

Otázka: Stačí v meditaci na božskou podobu pouze vnímat přítomnost Božství, nebo je nutné při tom říkat i mantru?

MM: Stačí to vnímat, ale je dobré i mentálně opakovat Boží jméno, protože tím cvičíte mysl i srdce.

Otázka: Jaká je nejlepší technika meditace?

MM: Existuje mnoho technik. Většinou to ale lidi mate. Často to spíš zvyšuje duchovní pýchu lidí, než aby ji to ničilo. Pýcha nás od Boha vzdaluje.

Musíte být velmi opatrní. Nejlepším způsobem je vždy a ve všem si uvědomovat Boha a všechno mu nabízet.

O&O: Práce Matky Meery

Painting by Mother Meera
Božská Matka – Matčina malba

Otázka: Matko, mohu se něco dozvědět o Tvé práci?

Matka Meera: Především přináším dolů Světlo a nastoluji mír. Také pomáhám lidem, aby se odevzdali Bohu, pamatovali na Boha a byli věrní a upřímní ve svém náboženství nebo víře. Pomáhám lidem, aby byli šťastní ve svých rodinách.

Otázka: Jaký je Tvůj hlavní cíl?

MM: Pomáhat lidem a činit je šťastnými, míruplnými, spokojenými, vyrovnanými a milujícími. Štěstí a duchovní růst spolu souvisejí. Být míruplný a šťastný představuje základ duchovní praxe. Pak jde vše samo od sebe.

Otázka: Probíhá práce Matky ve světě po celou dobu?

MM: Ano, stále. Vědomí lidstva je pozvolna připravováno na obrovské skoky a objevy všude tam, kde je to jen možné. Určité věci však musí být zničeny. Nerada ničím, ráda věci měním, ale kde chybí otevřenost, musí dojít ke zničení.

Ať tak či onak, Bůh dává člověku velkou šanci. Na Zemi je mnoho božských bytostí. Ukazujeme člověku východisko, nabízíme Božské světlo, Božské vědomí. Do pozemského vědomí snášíme vědomí božské. Člověk si musí vybrat, je svobodný. Bůh svoje děti k ničemu nenutí. Přeje si jejich svobodnou lásku. Milosrdenství a láska jsou neustále zde.

Otázka: Snášíš dolů Světlo Paramátmanu, abys pomohla urychlit práci na světové a individuální proměně. Je zde i jiný aspekt Tvé práce než přinášení Světla?

MM: Přišla jsem, abych řekla, že všechny cesty jsou stejně dobré a všechny vedou k Božství, proto by měli různí věřící tolerovat obyčeje těch druhých, například muslimů, křesťanů, hinduistů, buddhistů a dalších. Nábožensky založení lidé mohou věřit a následovat svou víru, ale neměli by nenávidět nebo napadat rozdílná vyznání. Ať už lidé kráčejí po jakékoli cestě, mohou ke mně přijít, pomohu jim rozpomenout se na Božství a pokud mají problémy, dám jim mír a štěstí.

Otázka: Jaký je nejlepší způsob jak následovat Tvé vnitřní vedení?

MM: Být stejný jako dítě – čistý, milující, přirozený, nekonečně přizpůsobivý a být každou chvíli připravený přijmout zázrak.

Otázka: Jak Ti mohou ve Tvé práci pomoci lidé?

MM: Mohou pomoci tím, že budou přijímat Světlo a nechají se jím změnit. Měli by být míruplní a harmoničtí. Být harmonický znamená být uzdravený; milovat ostatní a radovat se ze života. Znamená to znát sebe a své problémy a pracovat s nimi tak, abyste se od nich oprostili a mohli pomáhat ostatním. Znamená to respektovat důstojnost ostatních. Pokora přináší harmonii. Pokorný člověk je spojený s realitou a je šťastný, protože pokora přináší štěstí.

Když jste otevření, může vás naplnit samo Božství. Když se změníte, Bůh může pracovat skrze vás.

Otázka: Jak Ti mohu pomoci ve Tvé práci?

MM: Realizuj se.

Otázka:Chceš založit náboženství?

MM: Ne. Božství je moře. Všechna náboženství jsou řeky mířící do moře. Některé řeky se však velmi klikatí. Proč nejít do moře přímo?

Otázka: Proč nemáš pro své oddané žádná pravidla?

MM: Jaký má smysl cokoli lidem říkat? Lidé často nesouhlasí a odporují. Lidé musí být silní sami v sobě. Nic lidem neříkám, ale mé Světlo je mění vnitřně a pomáhá jim odhalit to, co skutečně chtějí a potřebují. Důležité je modlit se a přijímat Světlo. Ono samo vás pak vnitřně změní.

Když se srdce otevře Bohu, pravidla následují. Všichni lidé mají svá vlastní pravidla na své úrovni pochopení. Důležité je vnitřně mne následovat. Pak budete vědět, co máte dělat a jak jednat za všech okolností.

Otázka: Vypadá to tak, že když se ti odevzdáme, vstupujeme do obrovského silového pole, ve kterém se naše realita velmi rychle a dynamicky transformuje, abychom si uvědomili, čemu potřebujeme porozumět. Můžeš o tom něco říci?

MM: Když jste v mé přítomnosti nebo ve spojení se mnou, váš rozvoj se urychluje a karma se zmenšuje. Díky mé síle se toho můžete v jednom životě naučit více, můžete vidět věci jasněji a klidněji, a porozumění tak přijde snadněji. Dávám Světlo, abych vám ukázala, co potřebujete vědět. Jak vnitřně porostete, uvidíte své nedostatky jasněji. To však spočívá v Boží milosti.

O&O: Každodenní život

Painting by Mother Meera
Držení Světla – Matčina malba

Otázka: Která každodenní pravidla nám pomohou realizovat Božství?

MM: Pamatujte na Boha při všem, co děláte, a máte-li čas, tak meditujte. Nabízejte Bohu vše – dobré i špatné, čisté i nečisté. To je ten nejlepší a nejrychlejší způsob.

Otázka: Ve světě vidím mnoho poblouznění a chamtivostí a je těžké uvěřit, že transformace člověka a světa je možná.

MM: To, co vidíš, je skutečné, ale dobrota v člověku je také skutečná. Touha po Bohu je skutečná — to je nejpravdivější skutečnost v člověku. A Bůh člověka miluje absolutně. Transformace nastane, ale potrvá dlouho a přijde pomalu. Její základy musí být pevné.

O&O: Zdraví

Painting by Mother Meera
Matčiny malby několika božských bytostí

Otázka: Jsem nemocný a myslím si, že mi lékaři nemohou pomoci.

MM: Za prvé se vzdej myšlenky, že jsi nemocný. Nepřikládej tomu význam a nestahuj se do ústraní. Snaž se dělat všechny své činnosti tak, jak je děláš vždycky. Nenech se druhými ovlivňovat tak, abys uvěřil, že jsi nemocný. Někteří lidé kolem nás problém zveličují, aby něco získali, žárlí, nebo chtějí nad tebou získat nadvládu tím, že ti projevují sympatie. Buď bdělý a uvědom si tento stav. Odevzdej se Bohu, nabídni mu svou nemoc. Také požádej o sílu na to, aby ses mohl vzdát myšlenky, že jsi nemocný. Já ti pomohu.

Otázka: Prodělala jsem operaci oka, ale nakonec jsem přišla o zrak úplně. Nyní žiji ve strachu a starostech.

MM: Neměj starosti. Ztratíš kvůli nim klid mysli i štěstí, ale zrak zpátky nezískáš. Místo toho se modli, aby se zvětšila tvá důvěra v Boha, abys získala víru a obrátily se k němu tvé myšlenky. Modli se k Bohu, aby ti pomohl. Otevře ti vnitřní zrak.

Otázka:Co můžeme udělat, abychom se ujistily, že my samy nebudeme staženy dolů a poškozeny tím, že jsme svědky utrpení ostatních?

MM: Ošetřovatelky slouží pacientům. Není třeba, aby se ztotožňovaly s jejich utrpením. Místo toho mohou pacienty upřímně povzbuzovat a modlit se k Bohu za zlepšení jejich zdraví. Pokud to dokážou, mohou s pacienty sdílet jejich pocity. Je dobré to tak dělat.

Otázka: Musí k Tobě lidé přijít osobně, aby Tvou pomoc dostali a pokud ne, jak najdeme Tvé vedení?

Matka Meera: Není nutné ke mně přijít. Lidé by měli zůstat tam, kde jsou a modlit se k Bohu nebo mít svou vlastní víru a dělat džapu, což znamená upřímně a z celého srdce opakovat boží jméno a žádat o to, co potřebují. Pomohu a povedu je.

Otázka: Proč radíš lidem, aby chodili k lékaři?

MM: Někteří lidé říkají, že se lékařů bojí, jiní jim nedůvěřují a další chtějí svou nemoc vyléčit meditací. To však není způsob, jak se uzdravit. Proto radím lidem, aby šli k lékaři.

O&O: Žádosti o pomoc

Mother Meera

Otázka: Slyšel jsem od svých přátel, že pomáš lidem, když potřebují. Je to pravda?

MM: Ano

Otázka: Když lidé prosí o Tvou pomoc, řekneš prostě ano. Jak jim pomáháš?

MM: Existují různá světla, která slouží k různým účelům. Posílám právě to světlo, které je potřebné.

Otázka: Jaký je nejlepší způsob komunikace s Tebou?

MM: Nejlepší je cítit to vnitřně — kontakt na úrovni duše —, ale můžete mi i napsat.

Otázka: Nakolik je důležité Boha o něco prosit?

MM: Jestliže si něco přejete — například lásku, pravdu nebo odvahu —, pak o to musíte poprosit. Když Boha poprosíte pokorně a s láskou, dostanete to. Musíte však prosit celým svým srdcem tak, až bude vaše srdce prázdné, pak je Bůh může naplnit. Je-li v něm nějaká pýcha, pak nemůže být naplněno. Bůh vám chce dát všechno; musíte se naučit, jak mu to umožnit. K tomu je třeba se odevzdat. Odměnou za odevzdání se je blaženost a poznání.

Otázka: O co bych Tě měl prosit?

MM: Pros o cokoli — stejně jako dítě bez ostychu o cokoli prosí svou matku. Nepřestávej s mírem v mysli nebo čistotou v srdci či s odevzdáním se. Dožaduj se všeho. Nebuď spokojen s ničím menším než se vším. Když budeš prosit, budeš dostávat. Když budeš dostávat, budeš muset nést odpovědnost.

Otázka: Když máme nějaké problémy, pomůže, když Ti napíšeme? Nebo se stačí jen modlit?

MM: Někteří oddaní s širokým srdcem chtějí psát o každém problému a obracejí se vždy na Matku. Jiní, kteří jsou založeni více rozumově, moc psát nechtějí.

Obecně platí, že lidé by měli psát o svých problémech, a jestliže to udělají, pak obdrží přímou pomoc. Ačkoli někteří lidé dostávají odpovědi přímo skrze modlitbu, modlitby mnoha jiných nemusí být tak upřímné, a proto nedostávají pomoc tak rychle. Dost lidí také psaní o svých problémech odkládá, a když konečně odešlou své dopisy, obdrží odpověď bezprostředně, často ještě dříve, než dopis obdržím. Každý se musí sám rozhodnout sám za sebe, zda psát či nikoli.

Otázka: Jak zasahuje Boží milost?

MM: Boží milost často zasahuje a mění dané situace, ale často není ani možné ani žádoucí odstranit karmu úplně. Milost může změnit některé její důsledky.

Otázka: Mám velké dilema, někdy Tě miluji a někdy ne. Můžeš mi pomoci?

MM: Nezáleží na tom, jestli mě miluješ nebo ne. Jestliže potřebuješ pomoci, pomohu ti. Moje pomoc si neklade žádné podmínky.

Jestliže potřebujete mě nebo moji pomoc, pomohu vám, ať jste na jakékoli cestě. Pro mě v tom není rozdíl. Všechny cesty vedou ke stejnému cíli, tím je realizace Boha.“ – Matka Meera


Poštovní adresa pro dopisy určené Matce:
Mother Meera, Oberdorf 4 A, 65599 Dornburg-Thalheim, Germany.
(berte v úvahu, že neobdržíte psanou odpověď)

O&O: Světlo Paramátmanu

Painting by Mother Meera
Malba Matky Meery znázorňující jednotu s Božským

Otázka: Jaký význam má Světlo Paramátmanu?

MM: Přivolala jsem Světlo Paramátmanu dolů. Světlo Param­átmanu je ve všem. Pokud budou lidé otevření, práce na transformaci půjde mnohem rychleji. Dokonce i když lidé nejsou otevření, tlak a síla Světla jsou tak velké, že se budou otevírat.

Otázka: Co to znamená snášet dolů Světlo Paramátmanu? Cožpak už Paramátman není všude?

MM: Světlo Paramátmanu je všude, ale když je člověk potřebuje, musí se dozvědět kdy, kde, jak a k čemu je použít. Světlo je zde neustále. Modlila jsem se k Paramátmanu neboli k Nejvyššímu Bytí, abych mohla Světlo používat. Nikdy předtím používáno nebylo. Také elektřina je všude, ale musíme vědět, jak ji aktivovat. Proto jsem přišla.

Otázka: Co je Avatar?

MM: Avataři přicházejí z Božství, zatímco seberealizované bytosti k Božství směřují. Avataři jsou stále v jednotě s Bohem a nikdy neztrácejí vědomí Božství, zatímco guruové začínali cestu od nevědomosti. Lidé se stávají seberealizovanými skrze tvrdou práci — duchovní praxi, meditaci, džapu — a pak sklízejí její plody. Ale protože sami usilovně pracovali, očekávají totéž od ostatních a nemají tolik trpělivosti, kterou se vyznačují božské bytosti. Avataři mohou navíc všechno měnit daleko rychleji.

Otázka: Až opustíš své tělo, odejde Světlo s Tebou?

MM: Zůstane a bude pokračovat. Každý avatar přináší s sebou na Zem mimořádné Světlo, které mění lidskou historii.

Musíme se snažit toto Světlo, které je uvnitř nás schované jako poupě, odkrýt. Musí rozkvést jako květina. Světlo je ukryté všude, ve všech věcech, ve všech bytostech a musí být objeveno. Pokud se budeme snažit celým srdcem, budeme úspěšní.

Chci a přeji si, aby Světlo Paramátmanu rozkvetlo všude.

O&O: Daršan

Painting by Mother Meera
Meditace – Matčina malba

Otázka: Proč daršan probíhá tak jednoduše, například beze zpěvu?

MM: Lidé jsou příliš aktivní a zřídkakdy sedí klidně. V tichosti člověk přijme více, protože všechny jeho aktivity jsou soustředěny do jednoho bodu. Mé „učení“ předává jedinou skutečnou podstatu — Božství, předává to, co je potřebné. Dávám přesně to, co každý člověk potřebuje.

Paramátman je ticho. Bůh je ticho. Vše vychází z ticha. V tichosti se vykoná více práce. Pravdivý zážitek blaženosti probíhá beze slov.

Otázka: Jaký je vztah mezi Tvým tichem a mým rozvojem nebo rozvojem kteréhokoli oddaného?

MM: Nemluvím, ale má síla lidi zcela mění. Božská síla pracuje v tichu a mění věci podle vašeho záměru a podle toho, o co žádáte. Někdy mohu dát to, o co jste žádali okamžitě. Někdy to trvá déle.

Někteří lidé prosí o každou maličkost, jiní stále opakují jednu prosbu, to záleží na jednotlivci. Není však podstatné, jestli žádáte či nikoli, neboť vám dám právě to, co je třeba.

Otázka: Když přijímáme Tvůj daršan, nejprve před Tebou uděláme pranám (poklona) a Ty bereš naši hlavu do rukou. Co při tom děláš?

MM: Po zádech člověka se táhne bílá linie, která stoupá od chodidel až k hlavě. Vlastně jsou dvě, a obě začínají u chodidel, zvedají se podél nohou a spojují se na začátku páteře. Odtud pak vedou jako jediná linka až na vrcholek hlavy. Tato linka je tenčí než vlas a má na sobě uzlíky, které božské bytosti pomáhají rozvazovat. Je to jemná práce, a tyto uzlíky se musí rozvazovat velmi pozorně, protože když se vlákno přetrhne, je to pro váš život velmi nebezpečné.

Když držím vaši hlavu, rozvazuji tyto uzlíky a odstraňuji tak překážky, které brání vaší duchovní praxi (sádhaně).

Jak se dotýkám vaší hlavy, Světlo se pohybuje vzhůru po bílé linii a určuje, podobně jako metr, stupeň vývoje vaší sádhany. Když zde žádný pokrok není, Světlo po ní klesá dolů a ukazuje, kde se vaše sádhana zhoršila. Jestliže Světlo souvisle stoupá od chodidel až na vrcholek hlavy, člověk může mít mnoho různých zkušeností a vizí, ačkoli někteří lidé je mohou mít i bez této bílé linie. Dosáhne-li tato linie vrcholu hlavy, člověk dostává daršan Paramátmanu a vystoupí-li až nad hlavu, pak dochází k trvalému spojení s Paramátmanem. Jestliže vaše touha zeslábne, tak linie klesá dolů, jak už bylo řečeno a může se dokonce stát, že ze své sádhany jednoho dne úplně sejdete. To je pak velká krize, které lze však zabránit.

I na přední straně těla jsou dvě linie, ale červené, které také začínají u chodidel, stoupají po obou stranách nohou zvolna vzhůru a spojují se v jednu na stejném místě páteře jako linie bílé. Když červené dosáhnou úrovně bílé, docílíte úplného odpoutání. To se ale stává zřídka a jen těm, kdo jsou naplněni božskou Šakti.

Růst bílých a červených linií vaši sádhanu natrvalo ustálí bez možnosti dalších pádů. Jestliže se červené linie plně vyvinou, dosáhnete obrovských výšek ducha. Bílé linie také podporují duchovní zkušenosti těch, kdo jsou vnitřně otevření. Ale i ti, kteří jsou otevření, se mohou opět uzavřít. Duševní otevřenost sice podporuje sádhanu, ale to samo o sobě nestačí. Ustálení bílých a červených linií vám pomáhá udržet si stále svoji duševní otevřenost.

Přirovnáme-li to ke květu, pak obě linie představují celou rostlinu.

Otázka:Co vidíš, když se při daršanu díváš do lidských očí?

MM: Vidím těžkosti v jejich životech a překážky na jejich sádhaně.

Otázka: Je Matka během daršanu odvážná a mocná?

Adilakšmí: Matka je velmi odvážná, mocná a velkolepá. Během daršanu se na ni zaměřuje téměř čtyři sta lidských očí, a ona je vždy tichá, klidná a mlčenlivá.

Otázka: Je důležité přijet za Tebou osobně, abychom přijali Tvůj daršan?

MM: Není nutné pobývat u mne; mohu pomoci kdekoli. Lidé mohou přijít, ale když to není možné, nemusí se tím znepokojovat. Fyzický kontakt je jeden způsob dávání Světla, ale pro mne to není tak důležité. Nicméně když sem lidé přijdou, vnímají mou přítomnost mnohem konkrétněji. Světlo můžeme dostávat dotykem i bez dotyku.

Otázka: Jak se máme připravit na přijetí daršanu?

MM: Není nic zvláštního, co byste měli dělat. Při daršanu se snažte sedět tiše, bez myšlenek. Abyste to dokázali, je třeba být klidný.

Otázka: Je něco zvláštního, co bychom měli po daršanu dělat? Existuje způsob jak prodloužit požehnání, které jsme během něj přijali?

MM: Zůstaňte klidní. Je lepší nespěchat do dalších čin­ností.

Otázka: Jak Ti mohu poděkovat za to, co mi dáváš?

MM: Ty přijímáš, a to je vlastně poděkování. To je velká věc.

O&O: Rodinný život

Mother Meera with Ashram children in India
Matka Meera s ášramovými dětmi v Indii

Otázka: Je sňatek překážkou k realizaci Boha?
MM: Sňatek není překážkou ve službě Bohu či k jeho dosažení. Netrap se rozhodováním, zda se vdát či ne. Jestliže se chceš vdát, je to v pořádku. Chceš-li se stát řádovou sestrou nebo mnichem, je to také v pořádku. Nesvazuj se ničím, čiň svobodná rozhodnutí a žij, jak chceš, sama, nebo s partnerem.

Otázka: Kdo potřebuje nejvíc lásky?
MM: Nejvíce lásky a péče potřebují děti a staří lidé.

Otázka: Můj otec po mně chce, abych se věnoval obchodu, ale mně se to nelíbí. Chtěl bych pomáhat lidem.
MM: Jestliže nepomůžeš svému otci, jak můžeš pomoci ostatním? Nejprve učiň šťastnou svoji rodinu a udělej, o co tě tvůj otec žádá.

Otázka: Kdy se budu moci osvobodit od svých rodinných povinností?
MM: Jestliže máš děti, pak je tvojí povinností je vychovat, najít jim zaměstnání, zařídit jim svatbu a učinit je soběstačnými. Jestliže pak tvé děti mají své děti, jejich povinností zase je postarat se o ně. Pokud přebíráš odpovědnost i za svá vnoučata, je to nevědomost. Stejné povinnosti platí na Západě i přesto, že nedojde ke svatbě.

Otázka: Prosím, pomož mi chápat ostatní lidi a jak s nimi žít v harmonii.
MM: Když vzroste Tvé vědomí, pak porozumět je snadnější.