Matka Meera

O Matce Meeře

Matka Meera je duchovní osobnost, která sem přišla pomáhat lidem. Říká: „Můžete následovat jakoukoliv cestu, náboženství, gurua a jakoukoliv techniku, já zde budu pro vás, když budete potřebovat pomoc a požehnání.“ Narodila se 26. prosince 1960 ve vesnici Chandepalle v jižní Indii. V šesti letech zažila stav samádhi, stav úplného duchovního pohlcení. Ve 11 letech ji …

O Matce Meeře Pokračovat ve čtení »

Co je daršan?

Matka Meera dává požehnání v tichosti. Prùbìh daršanu Matky Meery má pøesnou strukturu, dokonale vyhovující pøedávání Svìtla. Ve  chvíli, kdy se Matka dotýká našich spánkù, pracuje s hlubšími rovinami naší duše. Ve své knize Odpovìdi popisuje vnitøní systém energetických drah v lidském tìle, který sahá od hlavy až ke špièkám nohou. V prùbìhu inkarnací dochází …

Co je daršan? Pokračovat ve čtení »

Božská Matka

Matka – ne guru Matka Meera nenaplòuje obvyklý model gurua obklopeného svými žáky. Ona je dokonalou Matkou, vždy pøipravena pomoci komukoli, kdo její pomoc èi požehnání potøebuje. Je bezmeznì milující, peèující a nikoho nesoudí. Neposkytuje žádné formální uèení èi souhrn duchovních pravidel, ani nic nežádá. Jako živoucí vtìlení Božské Matky dokáže promìnit èlovìka pouhým pohledem. …

Božská Matka Pokračovat ve čtení »

Nové Svìtlo

Matka Meera pøináší nové Svìtlo. To je dùvod, pro který se narodila. Zprostøedkování tohoto Svìtla lidským bytostem je její prací, jejím posláním. Matka není jediná, kdo Svìtlo pøináší, i další božské bytosti neustále pomáhají. Také neøíká, že je jediným avatarem na Zemi. V tomto období je pøítomno více avatarù, nìkteøí jsou veøejnosti známí, jiní si …

Nové Svìtlo Pokračovat ve čtení »

O&O: Světlo Paramátmanu

Otázka: Jaký význam má Světlo Paramátmanu? MM: Přivolala jsem Světlo Paramátmanu dolů. Světlo Param­átmanu je ve všem. Pokud budou lidé otevření, práce na transformaci půjde mnohem rychleji. Dokonce i když lidé nejsou otevření, tlak a síla Světla jsou tak velké, že se budou otevírat. Otázka: Co to znamená snášet dolů Světlo Paramátmanu? Cožpak už Paramátman není všude? …

O&O: Světlo Paramátmanu Pokračovat ve čtení »

O&O: Avatara Božské Matky

Otázka: Matko, mohu se něco dozvědět o Tvé práci? Matka Meera: Především přináším dolů Světlo a nastoluji mír. Také pomáhám lidem, aby se odevzdali Bohu, pamatovali na Boha a byli věrní a upřímní ve svém náboženství nebo víře. Pomáhám lidem, aby byli šťastní ve svých rodinách. Otázka: Jaký je Tvůj hlavní cíl? MM: Pomáhat lidem …

O&O: Avatara Božské Matky Pokračovat ve čtení »

Matka o meditaci a džapě

Citace Matky Meery ohledně meditace a džapy: „Je dobré meditovat půl hodiny nebo hodinu. Zavřete oči, tiše se posaďte a provádějte džapu na jakékoli Boží jméno.“ „Džapa je opakování jména, v něhož věříte. Džapa je nezbytná. Džapa nejsou jen jednoduchá slova – každé Boží jméno je naplněno božskými vibracemi. Ty nás obklopí, chrání a pronikají …

Matka o meditaci a džapě Pokračovat ve čtení »

O&O: Každodenní život

Otázka: Která každodenní pravidla nám pomohou realizovat Božství? MM: Pamatujte na Boha při všem, co děláte, a máte-li čas, tak meditujte. Nabízejte Bohu vše – dobré i špatné, čisté i nečisté. To je ten nejlepší a nejrychlejší způsob. Otázka: Ve světě vidím mnoho poblouznění a chamtivostí a je těžké uvěřit, že transformace člověka a světa je možná. MM: To, co vidíš, je skutečné, …

O&O: Každodenní život Pokračovat ve čtení »

O&O: Zdraví

Otázka: Jsem nemocný a myslím si, že mi lékaři nemohou pomoci. MM: Za prvé se vzdej myšlenky, že jsi nemocný. Nepřikládej tomu význam a nestahuj se do ústraní. Snaž se dělat všechny své činnosti tak, jak je děláš vždycky. Nenech se druhými ovlivňovat tak, abys uvěřil, že jsi nemocný. Někteří lidé kolem nás problém zveličují, aby něco …

O&O: Zdraví Pokračovat ve čtení »