Božská Matka

Matka – ne guru

Matka Meera nenaplòuje obvyklý model gurua obklopeného svými žáky. Ona je dokonalou Matkou, vždy pøipravena pomoci komukoli, kdo její pomoc èi požehnání potøebuje. Je bezmeznì milující, peèující a nikoho nesoudí. Neposkytuje žádné formální uèení èi souhrn duchovních pravidel, ani nic nežádá. Jako živoucí vtìlení Božské Matky dokáže promìnit èlovìka pouhým pohledem. Jako Matka pøijímá na svùj daršan každého. Nenaøizuje ani nevykládá  techniky osvícení, ale jednoduše dává každému to, o co žádá nebo potøebuje. Skrze své božské vyzaøování dává Svìtlo, které nám pomáhá a vede nás bez ohledu na náboženství nebo duchovní cestu, kterou sledujeme.

Božská matka

Matka Meera
 Matka Meera

Pøedstava Boha jako Matky mùže být na Západì trochu neobvyklá, ale na Východì je to jeden z prastarých zpùsobù nahlížení a vztahu k Božství.  Zejména v Indii je Bùh považován za Bytí jak s formou tak bez formy. Bùh je tam vnímán jako všepøesahující a souèasnì imanentní; je nade vším a za vším, ale také neomezenì a vìènì se manifestující uvnitø nesèetných forem celého stvoøení. Jednou z nejlaskavìjších a nejbližších forem, v nichž se nám Bùh pøibližuje a nabízí pomoc, je Svatá Matka. Jejím žijícím vtìlením je Matka Meera.

Matka Meera jako Božská Matka

Božská Matka pøedstavuje dynamický aspekt Božství, pøedávající Boží vùli, soucit a milost, se kterým se mùžeme spojit skrze uctívání, modlitbu a meditaci. Souèasnì se ale také projevuje jako lidská bytost, žena žijící mezi námi, ve které nás navštìvuje Bùh. Sestoupení Božství v inkarnované podobì je známé jako avatar.

Realizovaný èlovìk je jako dítì v lùnì Matky, které si uvìdomuje, že je v každém okamžiku živeno milostí a Svìtlem Božské Matky. ~ Matka Meera


Mr. Reddy – Božský posel - Mr. Reddy Balgur Venkat Reddy – obecně nazývaný Mr. Reddy byl duchovním hledačem a rádcem Matky Meery. Byl to její…

Mr. Reddy – Božský posel Pokračovat ve čtení »

Omoc v práci Matky Meera - Otázka: Matko, chci ti zasvětit svůj život, co mám dělat? Matka Meera: Nemusíte mi zasvětit svůj život nebo ve mně…

Omoc v práci Matky Meera Pokračovat ve čtení »

FAQ – Mother Meera - Who is Mother Meera? Mother Meera is an Indian mystic, a spiritual personality, living in Germany. Mother gives Darshan at…

FAQ – Mother Meera Pokračovat ve čtení »

O Matce Meeře - Matka Meera – hledící jako při daršanu Matka Meera je duchovní osobnost, která sem přišla pomáhat lidem. Říká: "Můžete následovat…

O Matce Meeře Pokračovat ve čtení »

Co je daršan? - Matka Meera dává požehnání v tichosti. Prùbìh daršanu Matky Meery má pøesnou strukturu, dokonale vyhovující pøedávání Svìtla. Ve  chvíli, kdy…

Co je daršan? Pokračovat ve čtení »

Nové Svìtlo - Matka Meera pøináší nové Svìtlo. To je dùvod, pro který se narodila. Zprostøedkování tohoto Svìtla lidským bytostem je její prací,…

Nové Svìtlo Pokračovat ve čtení »

O&O: Světlo Paramátmanu - Otázka: Jaký význam má Světlo Paramátmanu? MM: Přivolala jsem Světlo Paramátmanu dolů. Světlo Param­átmanu je ve všem. Pokud budou lidé…

O&O: Světlo Paramátmanu Pokračovat ve čtení »

O&O: Avatara Božské Matky - Otázka: Matko, mohu se něco dozvědět o Tvé práci? Matka Meera: Především přináším dolů Světlo a nastoluji mír. Také pomáhám…

O&O: Avatara Božské Matky Pokračovat ve čtení »

Matka o meditaci a džapě - Citace Matky Meery ohledně meditace a džapy: „Je dobré meditovat půl hodiny nebo hodinu. Zavřete oči, tiše se posaďte a…

Matka o meditaci a džapě Pokračovat ve čtení »

O&O: Každodenní život - Otázka: Která každodenní pravidla nám pomohou realizovat Božství? MM: Pamatujte na Boha při všem, co děláte, a máte-li čas, tak meditujte.…

O&O: Každodenní život Pokračovat ve čtení »

This post is also available in: English Deutsch Français Nederlands Italiano Español polski Русский