Nové Svìtlo

Matka Meera pøináší nové Svìtlo. To je dùvod, pro který se narodila. Zprostøedkování tohoto Svìtla lidským bytostem je její prací, jejím posláním. Matka není jediná, kdo Svìtlo pøináší, i další božské bytosti neustále pomáhají. Také neøíká, že je jediným avatarem na Zemi. V tomto období je pøítomno více avatarù, nìkteøí jsou veøejnosti známí, jiní si zvolili pracovat v ústraní. Každý avatar, každá božská bytost, která na sebe z lásky a soucitu bere lidské tìlo, pøináší s sebou nové Svìtlo. A toto Svìtlo vždy zmìní smìr lidské historie.

Když byla Matka ještì velmi mladá, vyprávìla dùvìrnì svému strýci a ochránci panu Reddymu o sérii zážitkù, kdy vìdomì vstoupila do nejvyšších úrovní svého bytí, odkud zámìrnì pøinášela vìdomí nového Svìtla. Nazývá ho Svìtlo Paramátmanu. Od svého narození si byla plnì vìdoma, že tohle je Boží zámìr její inkarnace jako avatara.

Matka Meera

Paramátman znamená „Nejvyšší Já“ nebo „Jáství celého univerza, Nejvyšší Bytí“. Matka vysvìtluje, že Svìtlo Paramátmanu vlastnì není nové, bylo zde pøítomno vždy. „Pøinášením Svìtla“ Matka Meera rozumí speciální aktivaci vnitøního Svìtla, které leží ukryto v hlubinách každé lidské duše. Matèino Božské Svìtlo pùsobí jako katalyzátor, jako božský spínaè, který rozžehne naše vlastní vnitøní Svìtlo – aby svobodnì záøilo a osvìtlovalo všechny úrovnì naší bytosti od nejvyšších k nejnižším. Matèina pøítomnost na Zemi zpùsobuje, že se toto skryté vnitøní Svìtlo, které v nás žije jako køehké poupì, rozvíjí více než kdykoli pøedtím v historii naší planety.

Toto Svìtlo obsahuje všechny božské kvality: Lásku, milosrdenství, sílu, blaženost, poznání… Matka nám jednoduše øíká, abychom si dovolili otevøít se a pøijmout toto požehnání. Ona sama nám pomùže zdokonalovat naši schopnost pøijímat Svìtlo. To je její slib, její vùle pomáhat nám, abychom se stávali stále více èistšími a otevøenými pro krásu, sílu, moudrost – pro všechny božské kvality, po nichž touží celá pøíroda. Èím více se otevøeme a dovolíme Svìtlu, aby námi prozaøovalo, tím harmoniètìjší budou naše životy i život celého lidstva na Zemi.

Svìtlo nebylo nikdy pøedtím používáno. Je všude, jako elektøina, ale èlovìk musí vìdìt, jak ho aktivovat. ~ Matka Meera o Svìtlu Paramatmanu


Mr. Reddy – Božský posel - Mr. Reddy Balgur Venkat Reddy – obecně nazývaný Mr. Reddy byl duchovním hledačem a rádcem Matky Meery. Byl to její…

Mr. Reddy – Božský posel Pokračovat ve čtení »

Omoc v práci Matky Meera - Otázka: Matko, chci ti zasvětit svůj život, co mám dělat? Matka Meera: Nemusíte mi zasvětit svůj život nebo ve mně…

Omoc v práci Matky Meera Pokračovat ve čtení »

FAQ – Mother Meera - Who is Mother Meera? Mother Meera is an Indian mystic, a spiritual personality, living in Germany. Mother gives Darshan at…

FAQ – Mother Meera Pokračovat ve čtení »

O Matce Meeře - Matka Meera – hledící jako při daršanu Matka Meera je duchovní osobnost, která sem přišla pomáhat lidem. Říká: "Můžete následovat…

O Matce Meeře Pokračovat ve čtení »

Co je daršan? - Matka Meera dává požehnání v tichosti. Prùbìh daršanu Matky Meery má pøesnou strukturu, dokonale vyhovující pøedávání Svìtla. Ve  chvíli, kdy…

Co je daršan? Pokračovat ve čtení »

Božská Matka - Matka - ne guru Matka Meera nenaplòuje obvyklý model gurua obklopeného svými žáky. Ona je dokonalou Matkou, vždy pøipravena pomoci…

Božská Matka Pokračovat ve čtení »

O&O: Světlo Paramátmanu - Otázka: Jaký význam má Světlo Paramátmanu? MM: Přivolala jsem Světlo Paramátmanu dolů. Světlo Param­átmanu je ve všem. Pokud budou lidé…

O&O: Světlo Paramátmanu Pokračovat ve čtení »

O&O: Avatara Božské Matky - Otázka: Matko, mohu se něco dozvědět o Tvé práci? Matka Meera: Především přináším dolů Světlo a nastoluji mír. Také pomáhám…

O&O: Avatara Božské Matky Pokračovat ve čtení »

Matka o meditaci a džapě - Citace Matky Meery ohledně meditace a džapy: „Je dobré meditovat půl hodiny nebo hodinu. Zavřete oči, tiše se posaďte a…

Matka o meditaci a džapě Pokračovat ve čtení »

O&O: Každodenní život - Otázka: Která každodenní pravidla nám pomohou realizovat Božství? MM: Pamatujte na Boha při všem, co děláte, a máte-li čas, tak meditujte.…

O&O: Každodenní život Pokračovat ve čtení »

This post is also available in: English Deutsch Français Nederlands Italiano Español polski Русский