Remembrance

 • Post author:
 • Post category:Citace od Matky

Remember the Divine. Take care of your family and do your job. Try to do everything wholeheartedly and the Divine Grace will shower on you naturally.

Continue Reading Remembrance

Ticho

 • Post author:
 • Post category:Citace od Matky

Bůh je ticho. Vše vychází z ticha. V tichosti se vykoná více práce. Pravdivý zážitek blaženosti probíhá beze slov.

Continue Reading Ticho

Kontakt

 • Post author:
 • Post category:Citace od Matky

Není nutné pobývat u mne; mohu pomoci kdekoli. Lidé mohou přijít, ale když to není možné, nemusí se tím znepokojovat. Fyzický kontakt je jeden způsob dávání Světla, ale pro mne…

Continue Reading Kontakt

Pomoc

 • Post author:
 • Post category:Citace od Matky

Jestliže potřebujete mě nebo moji pomoc, pomohu vám, ať jste na jakékoli cestě. Pro mě v tom není rozdíl. Všechny cesty vedou ke stejnému cíli, tím je realizace Boha.

Continue Reading Pomoc

Jako Dítě

 • Post author:
 • Post category:Citace od Matky

Být stejný jako dítě – čistý, milující, přirozený, nekonečně přizpůsobivý a být každou chvíli připravený přijmout zázrak.

Continue Reading Jako Dítě

Odevzdání

 • Post author:
 • Post category:Citace od Matky

Bůh vám chce dát všechno; musíte se naučit, jak mu to umožnit. K tomu je třeba se odevzdat. Odměnou za odevzdání se je blaženost a poznání.

Continue Reading Odevzdání

Avataři

 • Post author:
 • Post category:Citace od Matky

Avataři přicházejí z Božství, zatímco seberealizované bytosti k Božství směřují. Avataři jsou stále v jednotě s Bohem a nikdy neztrácejí vědomí Božství.

Continue Reading Avataři

Světlo

 • Post author:
 • Post category:Citace od Matky

Svìtlo nebylo nikdy pøedtím používáno. Je všude, jako elektøina, ale èlovìk musí vìdìt, jak ho aktivovat.

Continue Reading Světlo

Matka

 • Post author:
 • Post category:Citace od Matky

Realizovaný èlovìk je jako dítì v lùnì Matky, které si uvìdomuje, že je v každém okamžiku živeno milostí a Svìtlem Božské Matky.

Continue Reading Matka

Darshan

 • Post author:
 • Post category:Citace od Matky

Hledím na všechno uvnitø vás, abych vidìla, kde mohu pomoci, kde mohu léèit a dát sílu. Souèasnì dávám Svìtlo do každé èásti vaší bytosti, každou vaši èást otevírám Svìtlu.

Continue Reading Darshan

O Matce

 • Post author:
 • Post category:Citace od Matky

Smyslem mé práce je přivolávání Světla Paramátmanu a pomoc lidem. Proto jsem přišla, abych otevřela vaše srdce Světlu.

Continue Reading O Matce