Daršan

Darshan s Matkou Meerou

Daršan je tiché udílení světla lásky a milosti Matkou Meerou

Matka Meera dává požehnání v tichosti. Prùbìh daršanu Matky Meery má pøesnou strukturu, dokonale vyhovující pøedávání Svìtla.

Ve  chvíli, kdy se Matka dotýká našich spánkù, pracuje s hlubšími rovinami naší duše. Ve své knize Odpovìdi popisuje vnitøní systém energetických drah v lidském tìle, který sahá od hlavy až ke špièkám nohou. V prùbìhu inkarnací dochází k provázání mysli a tìla s vlivy svìta. Tím se mohou jemné energetické kanálky zauzlovat nebo zablokovat. Bìhem pranámu („když jsme sklonìni“) Matka velmi jemnì rozvazuje tyto uzlíky a uvolòuje bloky, které brání našemu duchovnímu rozvoji. Tyto dráhy mohou vidìt a pracovat s nimi jen božské bytosti. Nevztahují se k lidské osobnosti, ale ukazují vývoj samotné duše.

Mother MeeraKdyž Matka pustí naši hlavu, posadíme se na paty a ona nám hledí do oèí. To je daršan, dar Svìtla skrze Matèin koncentrovaný pohled („vidìní Boha“). Bìhem daršanu Matka pracuje na naší osobnosti. Hledá uvnitø nás oblasti, kde je její Svìtlo zvláštì potøeba. Dodává nám energii, oèišuje nás, léèí naše nitro – vše, co je tøeba, aby naše mentální, emocionální i fyzická stránka byly v harmonii.

Matèin postoj a tiché vystupování pøirozenì navozují atmosféru setkání, kdy jsou lidé koncentrovaní a introspektivní, v harmonii s Matèinou silou.

Hledím na všechno uvnitø vás, abych vidìla, kde mohu pomoci, kde mohu léèit a dát sílu. Souèasnì dávám Svìtlo do každé èásti vaší bytosti, každou vaši èást otevírám Svìtlu. - Matka Meera   více citátů →